POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
Literatura

Zde uvádíme seznam literatury k loretám, františkánskému klášteru v Hájku a barokním poutním cestám. Tento seznam je průběžně doplňován.

 • BECKOVSKÝ Jan, Poselkyně starých příběhův českých, díl II ( od roku 1526-1715), svazek I. (L.1526-1607). K vydání připravil dr. Antonín Rezek, Praha 1879
 • BERÁNEK Karel - ČECH Zdirad J.K. -  HOUŠKA Petr Alkantara F. - SLÁDEK Miloš, Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18 století, Unhošť 2000
 • BUKOVSKÝ Jan, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, Praha 2000
 • ČECHTICKÝ Tomáš,  Poutní cesta v zubech času in: týdeník Týden 24/2003
 • DVOŘÁK Jiří, Dvě pražské pozdně středověké cesty, in: HG 11/1973
 • FRIDRICH Hynek, Svaté obrázky na příkladu kláštera v Hájku, in: Posel z Budče č. 28, 2011
 • HOLUB Bonifác Jan, Odkryté podklady- Paměti děje a místopisné vikariátního obvodu Libockého v okrese Smíchovském, Praha 1893
 • JELÍNKOVÁ Marie, Obnova poutní cesty ze Strahovského kláštera do Hájku, in: Zahrada - park – krajina, ročník XII, 4/2002
 • KOŠNÁŘ Julius, Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Praha 1903
 • LABE JIndřich, Malus inter Ligna Sylvarum, seu Historia D.V. Lauretanae , quae in Sylva sacra (vulgo Hagek) .... celebratur, latinsky 1689,  Hájek svatý, milosti Boží a velikými dobrodiními Panny Marie krásně se zelenající ...,  česky 1690
 • MAREK Damascenus, Weeg-Gefähr deren welche die gnadenreiche Mutter Mariem in dem Lauretanischen Häuszlein in dem hlg. Wald besuchne wollen, 1718
 • MELICHAR František, Paměti okresu Unhošťského, Praha 1890
 • MINAŘÍK F. Klemens, Poutní místo Hájek s kaplí loretskou a exercičním domem, Praha 1941
 • MUŽÍK Jan, Obnova kaplí na území Prahy , in: Zahrada – park – krajina , ročník XII, 4/2002
 • PAŘÍZKOVÁ Kateřina, Barokní poutní cesta do Hájku u Prahy, in: Folia Historica Bohemica 25, č.2, 2010
 • PAŘÍZKOVÁ Kateřina, Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy, in: Časopis Národního muzea, řada historická, č. 181/ 1-2, 2012
 • PAŘÍZKOVÁ Kateřina, Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze!, in: Východočeský sborník historický 23, Pardubice 2013
 • PAŘÍZKOVÁ Kateřina, Mariánská procesí v průběhu 19. století. Pražský písničkář František Hais o svých poutích na Svatou Horu, do Staré Boleslavi a konečně do Hájku v letech 1832 - 1888, in: Salve Regina.Mariánská úcta ve středních Čechách, Praha 2014.
 • PERGL Jiří, Poutní cesta do Hájku, in: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města,. ČSOP Hostivice, 2. vydání
 • PODLAHA Antonín, Poutní místo Hájek s kaplí Loretánskou a klášterem františkánským – otisk z díla „Dr. Ant. Podlaha: Posvátná místa království českého, díl VII., Praha 1913
 • POKORNÝ Pavel R., Zmizelá erbovní galerie II. Erbovní donátoři kaplí poutní cesty z Prahy do Lorety františkánského kláštera v Hájku u Unhoště, in: HR 2007
 • PŘIBYL Vladimír, Jako jabloň mezi lesními stromy - pohled do dějin františkánského kláštera v Hájku, Slaný 2010
 • ROYT Jan,  Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století , Praha 1999
 • SCHUBERT Alfréd, O kaplích zapomenuté poutní cesty in: Památky Středních Čech č. 13/2/1999
 • STEIDEL z Greyffenwertu Jan W., Lauretánský domeček w Swatém lese, 1723
 • ŠTĚTKA Antonín, Františkánský klášter Hájek a klášterní kaple Navštívení Panny Marie, Hostivice 2013
 • TORSELLINI Horatio, Historia dell´origine e translatione della Santa Casa, Venetia 1629
 • VITÁSEK Jindřich Erazim, Posvátná kaple Loretánská v Hájku, Praha 1869 ?
 • VITÁSEK Jjindřich Erazim, Hájecké okolí, Praha 1870.
 • VLČEK P. - SOMMER P. - FALTÝN P. a kol., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1977.        
 • WIRTH Zdeněk, Soupis památek historických a uměleckých v polit. okresu Kladenském, Praha 1907